این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

امتیاز آموزشی برای حسابرسان و اعضای حرفه
با سلام
پیرو سوالات حسابرسان و اعضای محترم حرفه، احتراماً به اطلاع می‌رساند که طی مکاتبات صورت گرفته با جامعه حسابداران رسمی ایران، موافقت شد که ساعات حضور حسابرسان و مدیران در شانزدهمین همایش ملی حسابداری بعنوان ساعات آموزشی در نظر گرفته شده و امتیاز آموزشی برای این عزیزان لحاظ شود.

 

back2018-09-14Voting is3 time