این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

دريافت مقالات: از 5 فروردین 1397 تا 31 اردیبهشت 1397


داوري مقالات:از 1 خرداد 1397  تا 31 تیر 1397

 اعلام نتايج داوری مقالات: نیمه دوم مرداد 1397

ثبت نام در همايش: از 1 شهریور 1397 تا 15 شهریور 1397


برگزاری همایش: 4 و 5 مهرماه 1397