این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

 شورای سیاست گذاری: ...

کمیته علمی: ...

کمیته اجرایی: ...