این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > شورای سیاست گذاری
.: شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران (دانشگاه اصفهان):

ریاست دانشگاه اصفهان دکتر هوشنگ طالبی

معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان دکتر امیر رحیمی

ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان دکتر سید جواد امام جمعه زاده

معاونت پژوهشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان دکتر محمود جلالی

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران سید محمد علوی

دکتر علی ثقفی استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد نمازی استاد حسابداری دانشگاه شیراز

دکتر محسن دستگیر استاد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی رحمانی استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

دکتر ناصر ایزدی نیا دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر داریوش فروغی دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر سید عباس هاشمی دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان