این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

 کمیته اجرایی شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران (دانشگاه اصفهان):

 

دکتر سید عباس هاشمی  دبیر اجرایی همایشدکتر داریوش فروغی - دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر مهدی عربصالحی  دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر ناصر ایزدی نیا  مدیر گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر امین حاجیان نژاد  استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر علیرضا رهروی دستجردی  فارغ التحصیل دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر نرگس حمیدیان - فارغ التحصیل دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر ایمان مؤمنی - فارغ التحصیل دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

آقای مصطفی دری - دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

آقای سعید یادگاری - دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

آقای امیرحسین ابطحی  مدیر مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام

آقای جمال محمدی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد

خانم مرضیه زمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان