این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
راه های ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني